Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.


Ogłoszenie
o zaproszeniu do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego budowy hali magazynowo - usługowej o pow. zabudowy 3092,53 m2 wraz z przylegającym budynkiem biurowo – socjalnym o pow. zabudowy 149 m2  i infrastruktury technicznej ( przyłącza kd, ks, CO, elektryczne oraz place i drogi wewnętrzne) w Bielsku – Białej przy ul. Wypoczynkowej

1. Określenie przedmiotu oferty – Pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy hali magazynowo - usługowej o konstrukcji żelbetowej i przylegającego budynku socjalno - biurowego wraz z infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i drogą ppoż.
1. Informacje ogólne:  lokalizacja inwestycji na terenie BHT SA w Bielsku – Białej.
2. Charakterystyka techniczna hali:  powierzchnia zabudowy hali 3092,53 m2, kubatura 24203,77 m3 (124,7×24,54), wysokość 7,54 m w kalenicy, budynek socjalno - biurowy o pow. zabudowy 149 m2, pow. użytkowej 230,54 m2 , węzeł sanitarny, konstrukcja żelbetowa, rozpiętość dźwigarów ok. 24,54 m, ściany z płyt warstwowych, bramy segmentowe, doki dla ciągników siodłowych, instalacje grzewczo-wentylacyjne, ogrzewanie CO, instalacje wod-kan, instalacje elektryczne, instalacje ppoż.
3. Charakterystyka techniczna placów manewrowych i drogi: plac manewrowy o pow. 4300 m2 z kostki brukowej, droga pożarowa wokół hali z masy bitumicznej.
2. Do obowiązków oferenta należeć będzie:
a) Sprawdzanie i dopuszczanie do realizacji dokumentacji wykonawczej opracowanej przez wykonawcę inwestycji.
b) Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym.
c) Branie udziału i dokonywanie odbiorów poszczególnych etapów robót wraz z sporządzeniem protokołu.
d) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy i odbiorów elementów robót podlegających zakryciu.
e) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej.
f) Sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
g) Branie udziału w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją nadzorowanych robót.
h) Dojazd i pobyt na placu budowy (nadzór) min dwa razy w tygodniu.
i) Informowanie inwestora na bieżąco o postępach w realizacji robót stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu robót.
3. Termin wykonania zamówienia: Czas realizacji dziewięć miesięcy począwszy od październiku 2017 r. Przewidywany czas zakończenia inwestycji 30 czerwca 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w umowie dotyczących przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji objętej nadzorem bez zmiany wysokości wynagrodzenia. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu: Posiadanie udokumentowane doświadczenie
5. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: dane rejestrowe firmy (wpis do ewidencji gospodarczej lub wypis z KRS, ponadto NIP i REGON)  zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem z US  zaświadczenie o niezaleganiu składek ZUS, dokumenty o posiadaniu stosownych uprawnień do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru.
6. Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria oceny ofert : Cena realizacji kontraktu: uprawnienia budowlane dla specjalistów w poszczególnych branżach Wykaz podobnych nadzorów za ostatnie 5 lat wraz z listami referencyjnymi.
7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Beskidzkiego Hurtu Towarowego SA w Bielsku – Białej ul. Wypoczynkowa 78 w sekretariacie spółki do dnia 15.09.2017 r. do godz. 1200.
8. Kontakt z Zamawiającym
Zapytania należy kierować na piśmie pod adres Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku - Białej ul. Wypoczynkowa78,43-300 Bielsko – Biała lub biuro@bht.com.pl
8. Informacje dodatkowe
Beskidzki Hurt Towarowy SA w Bielsku- Białej zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranymi oferentami oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz zamówień

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy